حسابداری
  • امکان صدور فاکتور فروش ، خرید ، برگشت از فروش ، برگشت از خرید ، پیش فاکتور
  •  امکان تعریف انبار ، کالا و طبقه بندی آن
  • تعریف بانک و مدیریت چک های دریافتی و پرداختی
  • ثبت سند روزنامه و انواع گزارش های حسابداری
  • امکان تعریف و تدوین کدینگ و سر فصل های حسابداری در سطوح مختلف