فرآیند گردش کار
  • امکان تعیین مرحله به مرحله ی فرآیند های متعدد جهت انجام امور
  • مدیریت گردش کار و پیگیری امور محوله به افراد
  • افزایش بهره‏ وری پرسنل و مجموعه
  • مدیریت زمان