ارتباط با بارکد خوان

 

ارتباط با بارکد خوان
امکان چاپ بارکد بر روی قبض ها و قرار دادها و پیگیری آن ها از طریق بارکد و خواندن بارکد کالا
مصون بودن از خطاپذیری به علت کاهش دخالت نیروی انسانی و وارد نشدن دستی اطلاعات
دسته بندی دقیق اطلاعات
سرعت بالا به همراه صحت ۱۰۰درصد
دسترسی آسان به اطلاعات واقعی و حقیقی (در جریان روند مدیریت)