ارسال sms

 

ارسال پیام کوتاه بصورت انفرادی ، گروهی و نظیر به نظیر

امکان جمله سازی با استفاده از مشخصات مشتری و قبض

ارسال پیام به مشتریان جهت اطلاع رسانی از مراحل کار آنها به صورت اتوماتیک

اطلاع رسانی زمان تحویل، مبلغ قبض، مانده حساب مشتری با ارسال پیام به صورت اتوماتیک در هنگام تغییر وضعیت قبض در نرم افزار

ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان جهت مدیریت ارتباط با مشتری

ارسال پیامک برای گروه خاص (مشتریان، همکاران و . . . )