ثبت اطلاعات مشتریان

 

ثبت کامل اطلاعات مشتریان و امکان دسته بندی مشتریان بر اساس نوع فعالیت جهت مدیریت بهتر بر ارتباط با مشتری
مشاهده گردش مالی و وضعیت حساب مشتریان
مشاهده سفارش ها و پیام ها و فرایند های صورت گرفته در ارتباط با مشتری
حسابداری
امکان صدور فاکتور فروش ، خرید ، برگشت از فروش ، برگشت از خرید ، پیش فاکتور
 امکان تعریف انبار ، کالا و طبقه بندی آن
تعریف بانک و مدیریت چک های دریافتی و پرداختی
ثبت سند روزنامه و انواع گزارش های حسابداری

امکان تعریف و تدوین کدینگ و سر فصل های حسابداری در سطوح مختلف